Van de bestuurstafel

Update 11-08-2021 HTH

Op 10 augustus is de ALV geweest van het district.
Het was fijn om eindelijk weer eens gezichten te zien, gewoon omdat het mocht.
Tijdens het bespreken van de agendapunten werden goede vragen gesteld en het bestuur kon, voor zover wij konden beoordelen, deze naar tevredenheid beantwoorden.

Ook de reductie van het contributiegeld voor zowel het district, als vanuit de KNBB, viel in goede aarde.
Het bestuur kon dan ook tevreden terug kijken op een geslaagde avond, waarin zeker het vertrouwen vanuit de afgevaardigden van het district voelbaar was.

Rest ons u nog allen, voor zover nog niet genoten, een resterende fijne vakantie toe te wensen en vanaf begin september veel succes toe te wensen in de van start gaande competitie seizoen 2021-2022.
En laten we vooral hopen dat deze een normaal verloop krijgt

Met vriendelijke groet
Bestuur district Oss


Algemene leden vergadering 10 augustus

De algemene ledenvergadering van de KNBB, district Oss, vindt plaats op dinsdag 10 augustus om 20:00 uur bij  Zalencentrum de Merx,  Burg. van Erpstraat 25 5351AR te Berghem.

De agenda, geloofsbrief en notulen zijn naar de secretariaten van de verenigingen gestuurd.

Mocht u punten voor de rondvraag willen inbrengen dan horen we dit graag een week vóór aanvang vergadering.

Ivm Covid één afgevaardigde per vereniging.

 


Alhoewel maatregelen nog niet dusdanig versoepeld zijn dat we al weer kunnen biljarten, treffen we toch al de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Op het tabblad “Persoonlijk” treft u het PK programma aan voor het komende seizoen.

Met name aandacht (zie rode tekst) voor diegenen die zich in willen schrijven en dat vorig jaar ook gedaan hebben, echter door COVID niet konden spelen.

Tevens een dringend verzoek aan verenigingen om bij Johnny van de Camp, wedstrijdleider PK (wedstrijdleider@knbb-oss.nl), aan te geven indien men finales wil faciliteren.

Het doorgaan van PK wedstrijden staat en valt met de medewerking van verenigingen van het district. Een vrijwillige opgave voorkomt het moeten aanwijzen van verenigingen voor de organisatie.

 


Bestuurstafel bericht 8 februari 2021

Het bestuur wil u graag op de hoogte stellen van berichtgeving die wij van de KNBB mochten ontvangen.

Dit betreft:

1. Steunmaatregelen voor verenigingen en accommodaties
2. De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) geldt straks ook voor alle districten en verenigingen
3. Hoge korting bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen
4. Cultuuromslag bij biljartverenigingen

Ad 1.
Sportclubs kunnen gebruik maken van financiële regelingen waarmee ze (deels) compensatie voor coronaschade kunnen aanvragen. Hiervoor hebben de bonden en NOC*NSF een tool (compensatie-sportverenigingen) ontwikkeld. Vorige week zijn ook de TASO- en TVS-Q4 definitief geworden, deze zullen zsm in de tool worden verwerkt. Zie ook compensatieregelingen-sportverenigingen-schade-corona Dit is dus van belang voor alle verenigingen .

Ad 2.
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk.
Vanuit de KNBB zal op korte termijn een stappenplan op de website gepubliceerd worden met een aanbod om tegen sterk gereduceerd tarief statuten op de nieuwe wet aan te laten passen

Ad 3.
Alle aangesloten biljartverenigingen kunnen voor slechts €35,- per jaar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zie bestuurdersaansprakelijkheid-voor-verenigingen

Ad 4.
Het was jarenlang een groot probleem voor de KNBB: relatief veel biljartclubs die alleen hun competitie spelende leden aanmeldden als lid van de KNBB, maar de overige leden niet. Inmiddels lijkt er sprake van een trend dat steeds meer biljartclubs ook hun niet-competitie spelende leden aanmelden als lid.
Vanuit KVC is er nu zelfs €2,50 korting in het eerste jaar op het toch al lage jaarbedrag van €5,-. Hoe meer verenigingen al hun leden aanmelden hoe groter en krachtiger we de biljartsport met elkaar kunnen vertegenwoordigen.

Namens het bestuur,
De voorzitter
Jeannette Habraken

De tekst versie in PDF – Van het bestuur 08-02-2021

 


Bestuurstafel bericht 13 januari 2021

Naar aanleiding van de nieuwsbrief en bericht op facebook van KNBB Carambole de volgende mededeling:

Leden van district Oss,

T.a.v. het plan om een biljartevenement in juni te organiseren voor alle leden zal het district Oss hieraan niet deelnemen.
Omdat namelijk slechts 1 deelnemer (+ reserve) geselecteerd mag worden, zou de meest eerlijke manier zijn om vooraf door het district voorrondes/voorwedstrijden te spelen. De mogelijkheden (lokaliteiten) en organisatie (beschikbaarheid data) hiervoor zijn vooralsnog niet mogelijk.
Daarnaast telt het district ca 400 leden. De hoeveelheid wedstrijden die dan gespeeld zouden moeten worden om een eerlijke afvaardiging te sturen zonder dat er scheve gezichten ontstaan heeft ons doen besluiten hieraan niet deel te nemen.

Met vriendelijke groet,
Jeannette Habraken


 

Bestuurstafel bericht 19 december 2020

Na het aantreden van het nieuwe bestuur op 1 mei 2020 zijn wij druk bezig geweest, ondanks de dan heersende pandemie, om het seizoen 2020-2021 voor te bereiden.
Er lagen nog wat niet behandelde zaken als gevolg van het tweemans-bestuur welke sinds december 2019 de boel draaiende probeerde te houden.
Hopende op een snel einde van de maatregelen is het bestuur voortvarend van start gegaan.

Helaas zijn de hieronder genoemde leden ons dit jaar ontvallen:
Jo van Amstel (BV Touché), Harrie Keijzers (BV Germenzeel), Hans van de Burgt (BV Het Witte Paard), Henk van Tilburg (BV Germenzeel), Sjors van Och (BV Touché), Cor van Uden (BV Café de Brug), René Buring (BV ’t Centrum) en Hans Akkermans (BV ’t Centrum).
Mochten wij iemand vergeten zijn dan onze oprechte spijt maar waren hiervan dan niet op de hoogte.

Plannen om de ALV aan het begin van het nieuwe seizoen of aan het einde van de 1e helft van de competitie te houden moesten al snel in de ijskast vanwege de afgekondigde maatregelen.

Ook de voorbereiding op de Persoonlijke Kampioenschappen verliep voortvarend, met logischerwijs minder inschrijvingen, totdat deze door de afgekondigde maatregelen op 13 oktober plotsklaps moest worden stilgezet en zelfs komen te vervallen.
Buiten de CORONA maatregelen om was het sowieso nog de vraag of wedstrijden doorgang konden vinden aangezien, op een vijftal verenigingen na, niemand thuis gaf of zelfs maar reageerde op de oproep tot het faciliteren van voorrondes en finales.

Het bestuur had Wim Vissers en Henk Vugts bereid gevonden om het Kampioenschap van Oss te organiseren. Ook hier moest, door de afgekondigde strengere maatregelen in november, een streep worden gezet.
Kortom … een start die wij als bestuur ook graag anders hadden gezien en een seizoen om maar snel te vergeten. Hebben we dan helemaal stil gezeten? Nee hoor !

Onze dank gaat uit naar de volgende personen vanwege hun inspanningen.
– Henry Thijssen heeft de nieuwe biljartsite van het district gelanceerd.
– Arno van Rossum is met ondersteuning van Jan Dunk ingewerkt in het opzetten van het programma voor de Landscompetitie.
– Peter Huvenaars is nog steeds druk bezig met de jeugd,
– Johnny van de Camp heeft zich bemoeid met de organisatie en het leuren van de PK wedstrijden.
– Ook hopen wij dat Hans van Erp aankomend seizoen weer aan de slag kan met de media zaken
– Wim Vissers en Henk Vugts hebben zich bereid gesteld om het KVO van 2021 te organiseren.
En die verenigingen die zich hadden opgegeven voor de organisatie van finalewedstrijden PK’s

Door het bestuur is er druk gecommuniceerd met de KNBB over de te nemen maatregelen, de ontwikkeling van Biljartprof, welke onder voorbehoud van enkele ingebouwde zekerheden, vooralsnog in het seizoen 2022-2023 definitief zal worden gebruikt als het programma voor de PK’s en in een later stadium voor de Landscompetitie

De toekomstplannen van het bestuur voor het seizoen 2021-2022?
1. Een ALV in mei 2021, mits COVID-19 dat toelaat, inclusief huldiging jubilarissen
2. Organisatie en indelen van
a. Landscompetitie 2021-2022
b. Persoonlijke Kampioenschappen 2021-2022
c. Kampioenschap van Oss in december 2021
d. Een aanpassing van de reglementen van de PK’s

Ook denken wij dat de communicatie met de verenigingen is verbeterd alhoewel het bestuur wel graag de respons en medewerking verbeterd zou willen zien.
Wij vragen u daarom ook op de hieronder gestelde vragen z.s.m. antwoord te geven richting de secretaris van het District:

1. Mocht de competitie in januari 2021 hervat kunnen worden, nemen dan alle teams van uw vereniging deel of vindt u het risico te groot?
2. Zijn er al signalen dat uw speellocatie mogelijk niet beschikbaar is mocht de competitie hervat kunnen worden?
3. Indien de competitie niet hervat kan worden (gelet op het nog mogelijk aantal te spelen wedstrijden) gaat u dan akkoord met een alternatief (“oefenwedstrijden conform een rooster”) voor de nog resterende periode van het seizoen, zonder dat uitslagen meetellen in een eindstand?

Op 22 december zal er een nieuwe persconferentie door de overheid worden gehouden, waarna het bestuur, voor de dan afgekondigde maatregelen een besluit zal nemen over het al dan niet hervatten van de Landscompetitie. Dit heeft onder andere te maken met het besluit van de KNBB en data v.w.b. eventueel te spelen landsfinales.

Laten we gezamenlijk hopen op een terugkeer naar de situatie vóór COVID-19, een beschikbaar vaccin, een veilige omgeving waarin weer een balletje gestoten kan worden.

Rest ons u en de uwen, ondanks beperkingen, prettige kerstdagen en vooral gezond en veilig 2021 toe te wensen

Jeannette Habraken


 

Aan alle verenigingen,

Zoals u via de site al heeft vernomen is er een nieuw bestuur gevormd, waarmee het voortbestaan van het district Oss gegarandeerd is. Wij hebben op 14 mei j.l. een eerste vergadering gehouden waar een aantal zaken naar voren zijn gekomen.

In deze bijzondere tijd en omstandigheden begrijpen wij als geen ander dat misschien de prioriteit niet bij het biljarten ligt, echter zullen wij toch een aanvang moeten maken met de opstart van een nieuw seizoen.

In het huidige stappenplan van de overheid zullen Horecagelegenheden en kantines vanaf 1 september weer open mogen, waarbij dus in principe ook de competitie en Pk’s weer een aanvang zouden kunnen nemen.

Om niet te laat en met allerlei kunstgrepen dan nog een programma in elkaar te moeten zetten hebben wij als district gemeend om de wedstrijdleiders Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen te informeren om de opstart per 1 september mogelijk te maken.

Dat mogelijk door een nieuwe piekvorming van het COVID-19 virus maatregelen toch weer als gevolg zullen hebben dat een start per 1 september niet mogelijk wordt nemen wij voor lief en zullen dan op dat moment onze competities moeten gaan bijstellen.

Belangrijkste is echter in deze dat de gezondheid en veiligheid van spelers en overigen voorop staat.

De KNBB is in deze nog bezig met een protocol, echter het is aan de verenigingen zelf hoe zij hiermee om gaan.

Wij vragen u daarom om het volgende:
1. Vóór eind mei ontvangt u van de wedstrijdleider Landscompetitie een bericht over het inschrijven van teams voor het seizoen 2020-2021. Vóór 1 juli dient deze opgave bij de wedstrijdleider te zijn opgegeven.
2. Tevens zal binnenkort van de wedstrijdleider Pk’s een verzoek binnen komen voor het organiseren van de district finales met daarbij de data waarop deze plaatsvinden.
3. Op de site van het district zal tevens het hele programma Pk’s in de diverse spelsoorten worden gepubliceerd. Hierbij zal ook het goedgekeurde aanvullend reglement voor het district gepubliceerd worden.
4. Wij verzoeken de secretarissen om hun ledenbestand op korte termijn bij te werken
5. En als laatste maar zeker niet de onbelangrijkste … wilt u informeren of uw lokaliteit/thuisbasis vanaf 1 september biljartwedstrijden kan en wil faciliteren.

Op de ALV van de KNBB in november 2019 is door een meerderheid van de districten (er waren slechts 3 tegenstemmers waaronder district Oss) een contributieverhoging van € 2,00 per bondslid goedgekeurd. Deze zal in de facturering na inschrijving van de teams worden meegenomen.

Gelet op de huidige maatregelen is het nog niet mogelijk gebleken om een Algemene Ledenvergadering te houden. De intentie van het bestuur is om deze vooralsnog te plannen tussen de eerste en tweede helft van de competitie. U ontvangt hier te zijner tijd nog een uitnodiging voor.

Ook willen wij het Kampioenschap van Oss aan het einde van het jaar doorgang laten vinden.

Tenslotte zal binnenkort de nieuwe site van het district live gaan waarbij o.a. de aanvullende reglementen voor zowel de Landscompetitie als de Pk’s worden gepubliceerd. Tevens zijn per 14 mei nieuwe emailadressen voor de functionarissen actief. Deze zijn als extra bijlage toegevoegd aan deze brief.

Wij wensen eenieder heel veel sterkte toe in deze rare tijden. Blijf gezond en hopelijk zien wij elkaar weer snel rond de biljarttafel

Namens het bestuur,
Jeannette Habraken
Voorzitter district Oss

Bestuurstafel 2015 – 18 mei 2020