Get Adobe Flash player
Website, PR en communicatie nieuws
Mogelijk zult u (nog) weinig gemerkt hebben van het ontbreken van uitslagen. Helaas maken we ernstig zorgen aangezien uitnodigingen en uitslagen van wedstrijden via de officiële weg structureel wegblijven. We voelen ons hiervoor verantwoordelijk maar hebben er helaas geen invloed op.

Deze mededeling willen we u niet onthouden, zodat u weet dat het niet aan ons ligt.
Sedert de gewestelijke wedstrijdleider noodgedwongen heeft moeten terugtreden ontbreken de uitslagen op de gewestelijke website.

Update: inmiddels heeft uw webmaster contact gehad met de nieuwe gewestelijke wedstrijdleider en zijn de uitslagen van gewestelijke finales beschikbaar.
Zie uitslagen gewest midden Nederland

Nationale voorwedstrijden en Nederlandse kampioenschappen, bereiken ons nooit. We zijn afhankelijk van spelers, belangstellenden of moeten zelf op speurtocht op het internet. De uitslag van de districtsfinale driebanden groot is bij ons ook nog niet bekend.

Vragen waarom u niets heeft gehoord over de Kampioenschappen van Oss dient u bij het secretariaat neer te leggen.

Aftreden bestuurslid Bart van Driel
Beste mede-biljarters van district Oss,
Wegens persoonlijke redenen heeft onze secretaris Bart van Driel besloten om zijn functie binnen het bestuur van ons district neer te leggen.
Bij ons aantreden vorig jaar december was Bart het enige bestuurslid met ervaring vanuit het oude bestuur. We zijn hem dankbaar dat hij zich toen heeft over laten halen om door te gaan.
Bart gaat zijn prioriteiten nu ergens anders leggen. We respecteren dit besluit en wensen hem verder het allerbeste!
De functie van secretaris zal tijdelijk worden overgenomen door de voorzitter.
Dit vertrek betekent dat we op zoek gaan naar een nieuwe secretaris, om zo het ontstane gat op te vullen. We nodigen geïnteresseerden van harte uit om zich te melden bij ons.
Met vriendelijke groeten namens jullie bestuur,
Jan-Hein Clement
Rob van het Hul
Patrick de Jager
 
Het nieuwe biljartseizoen
Sommigen van ons zijn nog aan het genieten van een welverdiende vakantie en anderen hebben het er, helaas, al weer opzitten.
Ook het district Oss heeft niet stilgezeten en zijn de afgelopen weken al weer druk doende geweest om het competitierooster voor het komende seizoen weer sluitend te krijgen en ook het PK rooster is weer helemaal ingevuld.
De aftrap van het nieuwe PK seizoen gebeurt dit jaar op 22 augustus. Dan komen de driebanders in actie die gaan proberen om zo ver mogelijk te komen in de strijd om het kampioenschap. Lees verder in nieuwsbrief 2
 
Jaarvergadering prima bezocht
Het sinds december aangetreden bestuur mocht zich verheugen in grote belangstelling. In het kort een paar punten die aan de orde zijn geweest.
- Voorzitter Patrick Jagers heeft een presentatie gegeven waarin hij schetst hoe het district er over 5 jaar uit zal zien als er niets verandert. Conclusie is - los van de sportaspecten - dat we in 2023 zodanig financieel hebben ingeteerd dat een kritische grens wordt onderschreden.
- In het kader daarvan - eerste aanzet - heeft de vergadering besloten dat het inschrijfgeld voor PK's van 8 naar 10 euro gaat met ingang van seizoen19-20; een verhoging van de teamgelden wordt voorzien voor seizoen 21-22. Dit is ook afhankelijk van de mogelijkheden om sponsoringgelden binnen te halen.
- Bijna alle PK's zullen vanaf komend seizoen op Interval worden gespeeld. Klik hier voor de tabellen.
- Voor de teamcompetitie gaan we terug naar één tabel, de landelijke, ondanks de nadelige effecten voor de spelers met een lager gemiddelde per klasse. Deze tabel staat al op deze website. Klik hier
- Nu al vast gewaarschuwd: in de volgende jaarvergadering zullen er een nieuwe secretaris en een nieuwe wedstrijdleider landscompetitie moeten zijn. Bart van Driel en Jan Dunk treden dan terug.
- Het allerleukste van de vergadering (aldus Jan Dunk): de huldiging van de teams die districtskampioen zijn geworden. Foto's volgen.
 
Algemene ledenvergadering (17 april 2019)
Hierbij nodig ik U uit voor de algemene ledenvergadering van de KNBB, district Oss. Deze vindt plaats op woensdag 15 mei om 20:00 uur bij Thekes,  Alard Van Herpenplein 9 5373 AH te Herpen. De agenda, geloofsbrief en notulen zijn toegevoegd als bijlage, evenals de finales en organisatie van de Pk’s. Mocht u punten voor de rondvraag willen inbrengen dan hoor ik dit graag vóór aanvang vergadering of tijdens de pauze.
Extra aandacht punt: Graag voor 11 mei aangeven welke PK jullie willen organiseren!
Lees goed de bijlage “Organisatie Pk’s”

Bijlagen:
Uitnodiging
Notulen bijzondere ALV december 2018
PK Finales 2019 - 2020
PK Organisatie
 
Van het bestuur (14 januari 2019)
Hoe eerlijk is het?,
Bij het bestuur zijn een aantal reacties binnengekomen op het spelen van PK’s en de indeling van de districtsfinales.
Het ging/gaat dan met name om het aantal deelnemers (9) welke zijn geplaatst zonder dat er echter voorwedstrijden hebben plaatsgevonden.
Een aantal personen spreekt zelfs van competitievervalsing.
Lees verder . . . . .
 
Buitengewone Algemene Leden Vergadering
181212 021 web 181212 019 web
Foto's van de bijeenkomst
 
District Oss heeft op 12 december een nieuwe bestuur
Onder leiding van bemiddelaar en oud voorzitter Rémi Janssen werd de situatie uiteengezet. Na een intensieve speurtocht werden de volgende nieuwe leden onder luid applaus naar voren geroepen. De nieuwe voorzitter is Patrick de Jager van BV Jong geleerd uit Volkel. Secretaris blijft Bart van Driel eveneens Jong Geleerd. Penningmeester wordt Jan Hein Clement van BV Kerkzicht uit Nuland en de nieuwe functie coördinator Breedtesport gaat Rob van ’t Hul bekleden. Rob is sinds kort woonachtig in Megen en lid van BV de Vriendschap. De coördinator breedtesport neemt de wedstrijdleider PK, competitieleider teams en de arbitrage onder zijn hoede. Tevens is hij afgevaardigde naar het gewest.
Afscheid werd genomen van bestuursleden Johnny van de Camp en Jan Dunk die beide hun functies respectievelijk wedstrijdleider PK en competitieleider teams blijven doen. Richard Vos neemt eveneens na drie jaar afscheid als bestuurslid.
Een speciaal woord van dank werd door de kersverse voorzitter de Jager, gericht aan Joop Kampert die naast penningmeester sedert enkele jaren ad interim voorzitter was. Joop was sinds 2007 en tot heden het langst zittend bestuurslid.
De nieuwe voorzitter sprak een woord van dank uit aan Rémi Janssen voor zijn inzet als bemiddelaar. Patrick de Jager bedankte de aanwezige verenigings bestuurders maar betreurde tevens de matige belangstelling van de afwezige verenigingen.
Op de reguliere jaarvergadering vergadering in mei 2019, verwacht het nieuwe bestuur de plannen voor de komende jaren uiteen te zetten. Een van de gewenste acties is het uitwerken van het rapport dat de commissie communicatie nog bij het vorige bestuur heeft neergelegd.
De webpagina's van het bestuur en vrijwilligers zijn aangepast, gsm en email volgen.
Zie uitnodiging
 
Buitengewone Algemene Leden Vergadering
Datum: 12 december 2018 om 20.00 uur
Locatie: D’n Iemhof Sterrebos 50 5344 AN Oss

Alle verenigingsbesturen hebben onderstaande uitnodiging ontvangen. Er wordt vereist dat alle verenigingen aanwezig zullen zijn.
 
Geacht bestuur,
 
Zoals u weet heeft ons district sinds 24 september j.l. geen volwaardig bestuur meer. Wij hebben u al aangekondigd dat we het daarvoor noodzakelijk achten in een buitengewone algemene ledenvergadering samen te komen. Het bespreken van de ontstane situatie en van de mogelijkheden tot oplossing staat als enig punt op de agenda. Mocht u andere punten willen aandragen dan verzoek ik u deze tijdig – tot uiterlijk maandag 3 december – te melden bij onze secretaris, Bart van Driel. Het bestuur
zal dan beoordelen of dit punt op de agenda kan worden geplaatst of wordt doorgeschoven naar de reguliere ALV in mei 2019. Mocht U punten naar voren willen brengen voor de rondvraag dan geldt daarvoor hetzelfde: in ieder geval uiterlijk maandag 3 december.
Het belang van deze vergadering vereist dat u allen aanwezig bent, dat spreekt vanzelf. Wij rekenen zonder meer op uw aller komst.

Namens het bestuur,
Rémi Janssen.
 
Mededeling namens het bestuur
Helaas heeft het bestuur van het district Oss moeten concluderen dat verdere samenwerking met elkaar niet meer lukt. Om die reden hebben alle bestuursleden hun functie neergelegd. Meteen moet daarbij gezegd dat de competitieleider Jan Dunk en leider PK's, Johnny van de Camp, hebben aangegeven dat zij hun werkzaamheden gewoon zullen voortzetten. De nieuwe situatie zal uiteraard aan de algemene ledenvergadering moeten worden voorgelegd. Deze vergadering zal medio december bijeen worden geroepen. Om de vergadering voor te bereiden en om de lopende zaken soepel doorgang te laten vinden heeft het bestuur aan Rémi Janssen, oud voorzitter, gevraagd om hierbij behulpzaam te zijn.
Alle aftredende bestuursleden hebben zich bereid verklaard om, onder begeleiding van Rémi, de noodzakelijke werkzaamheden te  blijven verrichten die noodzakelijk zijn tot aan de geplande ledenvergadering, waar een nieuw bestuur zal moeten worden gekozen.
Voor alle biljarters in het district: hoewel het bestuur aftredend is, wordt ervoor gezorgd dat de spelers er niets van merken.
 
Jaarvergadering district Oss 2018
 
 
180415 073a Joop Hendriks 180415 102a bestuur

Net Mis 6 met Joop Hendriks trofee / Bestuur district

180415 083 Ruud van Loosbroek web 180415 008a web

Huldiging Nederlands kampioen Ruud van Loosbroek / Druk bezochte jaarvergadering

Jaarvergadering district Oss 2017

Algemene ledenvergadering KNBB district Oss, lokatie D'n Iemhof Oss: een fotoreportage

170509 066 web 170509 091 web

Eerdere mededelingen vanuit de bestuurstafel

Update 15-12-2018 HTH

 

 

 

Het verslag in Biljart Totaal editie juni 2016:

 

Na negen jaar vertrek als voorzitter district Oss

 

Remi Janssen laat leegte achter

 

Remi Janssen heeft als voorzitter van de KNBB District Oss afscheid genomen als voorzitter. Hij heeft het district negen jaar in deze functie geleid. Het district, dat vorig jaar ook al Henry Thijssen na veertien jaar activiteit uity het bestuur zag stappen, heeft nog geen opvolger voor Janssen.

 

In zijn afscheidspeech benadrukte Remi Janssen dat in vergelijking met zijn start in 2007 het ledental van district Oss weer stabiel is geworden. Het district telt 735 leden, verdeeld over ruim veertig verenigingen. Dat het jeugdbiljarten steeds minder wordt is volgens Remi Jansen jammer. Wat dat betreft heeft hij grote bewondering voor Peter Huvenaars. ,,Het is bij hem rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan’’.

 

Remi Janssen: ,,Wel ben ik in toenemende mate teleurgesteld geraakt over de wijze waarop het bestuur van de KNBB of het bondsbureau actief helpt de sport en de vrijwilligers daarin te ondersteunen. Des te meer waardering en dank voor de samenwerking met de mensen die op gewestelijk niveau en op districtsniveau er voor zorgen dat steeds weer zaken doorgang vinden’’.

 

,,Ik dank dan ook allen waarmee ik heb samengewerkt, de huidige bestuursleden, wedstrijdleiders in heden en verleden maar ook degenen die iets minder in het middelpunt staan, maar wel belangrijk zoals de arbiterscoördinatoren door de jaren heen, de websitecoördinator en onze PR-functionaris. Ook de wedstrijdleider van het gewest ben ik dank verschuldigd voor de prettige samenwerking’’.

 

Remi Janssen deed tenslotte nog een oproep. ,,De afgelopen jaren heb ik heel prettig samengewerkt met ‘enigszins gestoorde’ biljarters, die behalve lid van het districtsbestuur, zelf fanatiek hun sport beoefenen en zonder uitzondering ook bij hun eigen vereniging in het bestuur zitten. Kortom, mensen die bijna geen tijd hebben om te slapen. Maar áls ze op bed liggen dan dromen ze ervan dat ze niet alleen maar aangesproken worden als er gedonder is, maar dat ze af en toe ook eens horen: ‘Kunnen we soms ergens mee helpen’’? Mijn oproep aan jullie: laat ze niet alleen, laat die droom uitkomen’’!